top of page

ZASADY I WARUNKI

 

WARUNKI SPRZEDAŻY HURTOWEJ I KORPORACYJNEJ

O ile strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej na piśmie, poniższe warunki będą miały zastosowanie do wszystkich złożonych zamówień zakupu i faktur wymienianych między stronami. Strony uzgadniają, że skorzystanie z zamówienia w celu złożenia zamówienia na towary lub usługi (łącznie „Towary”) będzie rozumiane jako uzupełnienie warunków niniejszego regulaminu wyłącznie w zakresie, w jakim dodatkowe warunki nie są sprzeczne z niniejszymi warunkami i warunki. Niniejsze Warunki zostaną włączone do wszystkich zamówień zakupu i faktur pomiędzy stronami, niezależnie od tego, czy jest w nich zawarte konkretne odniesienie do niniejszych Warunków. W użytym znaczeniu „BFPW” odnosi się do BFPW Grosshandel GmbH, „Ty” odnosi się do zamawiającego i/lub odbierającego Towar klienta, a „Strony” odnoszą się łącznie do BFPW i do Ciebie jako klienta BFPW.

1. ZAMÓWIENIA ZAKUPU; WARUNKI

1.1. Klienci . BFPW sprzedaje swoje towary wyłącznie klientom biznesowym.

1.2. Anulowanie Zamówień Zakupu . Otrzymanie przez Ciebie elektronicznej lub innej formy potwierdzenia zamówienia stanowi Twoją prośbę o towary lub usługi. Nie oznacza to przyjęcia przez nas Twojego zamówienia ani nie stanowi potwierdzenia naszej oferty sprzedaży. Możemy wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji. Jeśli chcesz anulować zamówienie po złożeniu, skontaktuj się z nami natychmiast; Nie można anulować zamówień, nad którymi już rozpoczęliśmy prace.

Zastrzegamy sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia z dowolnego powodu w dowolnym momencie po otrzymaniu zamówienia lub do anulowania zamówienia, które zostało już przyjęte. Poza tym, co określono w niniejszych warunkach, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść z powodu odmowy przyjęcia lub anulowania zamówienia przez nas.

1.3. Płatność . Musisz zapłacić w całości kartą debetową, kartą kredytową lub czekiem firmowym z góry, gdy składasz zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej, faksu lub telefonu. Płatność zostanie pobrana w momencie składania zamówienia. Upoważniasz BFPW do obciążania Twojej karty kredytowej zapisanej u nas za Twoje zamówienia i wszelkie dodatkowe naliczone opłaty. O ile nie uzgodniono z nami inaczej na piśmie, przed przygotowaniem lub wysyłką towaru należy dokonać pełnej płatności z góry. Jeśli jakakolwiek płatność zostanie następnie wycofana, zakwestionowana, zwrócona lub cofnięta w jakikolwiek sposób, będziesz musiał zapłacić pełną kwotę sprzedaży plus opłatę administracyjną i wszelkie dodatkowe opłaty poniesione przez BFPW.  

1.4. Zwroty . O ile produkt nie jest wadliwy, wszystkie sprzedaże są ostateczne i nie zostaną wydane żadne zwroty ani kredyt w sklepie!

1.5. Anulowanie . Zamówienia nie mogą być anulowane po rozpoczęciu przez BFPW realizacji zamówienia. Aby szybko dostarczyć nasze produkty, realizacja zamówienia rozpoczyna się niemal natychmiast po złożeniu zamówienia. Jeśli jednak chcesz zmienić lub anulować swoje zamówienie, możesz do nas zadzwonić, aby sprawdzić, czy rozpoczęło się przetwarzanie zamówienia, a jeśli nie, możemy być w stanie spełnić Twoją prośbę o anulowanie i dołożymy wszelkich starań, aby Poznaj swoje zachcianki. Wszelkie zmiany lub anulowanie zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą BFPW i mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Każda zgoda BFPW na uwzględnienie żądania anulowania będzie uwarunkowana opłaceniem wszelkich kosztów, opłat i wydatków już poniesionych przez BFPW do tego momentu, a Państwo zgadzają się, że kwoty te mogą zostać potrącone z wszelkich płatności dokonanych wcześniej na rzecz BFPW. W związku z tym zachęcamy do dokładnego sprawdzenia zamówienia przed jego złożeniem.

1,6  Cytaty . Oferty cenowe obowiązują przez trzydzieści (30) dni.

1.7. Ceny internetowe . Wszystkie ceny podane w naszym katalogu internetowym są cenami bez podatku VAT.

 

2. ZAMÓWIENIA NIESTANDARDOWE

2.1. Cytaty / Zamówienia niestandardowe / Zmiany . Niestandardowe ceny i opcje projektowe mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W przypadku zamówień niestandardowych wymagamy uiszczenia z góry bezzwrotnej płatności w wysokości 50% wartości zamówienia, która zostanie zaliczona na poczet pełnego zamówienia, jeśli będziesz kontynuować. O ile BFPW nie określi inaczej, wycena zamówień niestandardowych obejmuje kilka recenzji niestandardowych dzieł sztuki, dzięki czemu będziesz mieć możliwość przejrzenia wersji roboczej grafiki, a następnie przejrzenia wszelkich poprawek wprowadzonych na podstawie Twoich uwag wynikających z początkowej recenzji. BFPW dostarczy dowody niestandardowej grafiki, która musi zostać przez Ciebie zatwierdzona. Ostateczne projekty zostaną odzwierciedlone w formularzu zatwierdzenia niestandardowego lub uzgodnione między stronami na piśmie. Po przesłaniu tego formularza BFPW natychmiast rozpocznie produkcję zamówienia i żadne dalsze zmiany w szacie graficznej nie będą dozwolone. Finalizując zamówienie za pomocą Formularza Zatwierdzenia, potwierdzasz, że wszystkie informacje są dokładne i zgodne z Twoimi specyfikacjami. BFPW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w szacie graficznej lub kopii dostarczonej przez Ciebie. BFPW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy po zatwierdzeniu przez Ciebie takiej niestandardowej pracy.

2.2. Grafika własności intelektualnej . Przesyłając nam treści, obrazy lub dzieła sztuki (łącznie „Dzieło sztuki”) w celu wykonania niestandardowej pracy, (i) oświadczasz i gwarantujesz, że masz pełne i wyczerpujące prawo, tytuł i własność do dzieła sztuki, a także żadnej części Dzieło narusza lub w inny sposób sprzeniewierza jakąkolwiek własność intelektualną osób trzecich lub podobne prawa lub roszczenia w dowolnym miejscu na świecie oraz (ii) zostanie uznane za zapewnienie BFPW wieczystej, w pełni opłaconej, niewyłącznej, nieodwołalnej i nieterminowej prawo i licencja na używanie, eksploatowanie i wyświetlanie grafiki w celu realizacji niestandardowego zamówienia i spełnienia warunków. Nie będziemy sprawdzać treści dostarczonych przez Ciebie obrazów. Jeśli jednak uznamy, że jakikolwiek obraz nie jest zgodny z niniejszymi warunkami, zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego wykorzystania, bez żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności wobec Ciebie.

W ramach udzielonej licencji możemy fotografować produkty, które Państwu dostarczamy, w tym te ozdobione lub w inny sposób prezentujące lub wykorzystujące grafikę, a także możemy wyświetlać te zdjęcia na naszej stronie internetowej lub innych nośnikach reklamowych w celach marketingowych BFPW i w celach promocyjnych, chyba że zostaniesz wyraźnie poproszony przez Ciebie na piśmie, aby tego nie robić.

3. WYSYŁKA

3.1. Wysyłka . O ile nie podano inaczej, wysyłka nie jest wliczona w koszty towaru. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, BFPW wybierze sposób wysyłki i przewoźnika dla wszystkich zamówionych przedmiotów. Jeśli przesyłka wymaga specjalnego sprzętu, takiego jak ciężarówka z windą załadowczą lub wózka widłowego przy dostawie, BPFW omówi z Tobą z góry, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Towar zostanie dostarczony w rozsądnym terminie po otrzymaniu zamówienia, pod warunkiem dostępności gotowego towaru. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie złożenia zamówienia przez BFPW w posiadaniu dowolnej firmy przewozowej (np. DHL, UPS, Fedex lub innej firmy transportowej) w celu dostarczenia do klienta. BFPW nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, skradzione lub uszkodzone towary po opuszczeniu przez nas zamówienia.

Jeśli podczas składania zamówienia wybierzesz konkretny termin dostawy, postaramy się zorganizować dostawę na ten dzień. Przyjmujesz do wiadomości, że żądane terminy dostaw są jedynie niewiążącymi szacunkami i że nie masz wobec nas żadnych roszczeń z tytułu opóźnień lub wcześniejszych dostaw. Gdy Twoje zamówienie znajdzie się w rękach przewoźnika, nie mamy kontroli nad procesem dostawy i zalecamy wybranie daty dostawy co najmniej jeden dzień wcześniej, aby uniknąć rozczarowania. Zastrzegamy sobie prawo do dostaw w ratach, które nie zwalniają Państwa z obowiązku przyjęcia i opłacenia pozostałych dostaw.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie odbierzesz dostawy jakichkolwiek przedmiotów lub jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć przedmiotów na adres podany w zamówieniu, (i) ryzyko utraty przedmiotów przejdzie na Ciebie, jako kupującego, (ii ) przedmioty zostaną uznane za dostarczone, oraz (iii) my, według naszego uznania, możemy przechowywać przedmioty do czasu ich odebrania, z zastrzeżeniem zwrotu wszelkich kosztów lub wydatków związanych z przechowywaniem.

Tytuł własności i ryzyko utraty przechodzi na Ciebie, jako kupującego, z chwilą dostarczenia towarów do wysyłki.

3.2. Inspekcja . Musisz natychmiast sprawdzić wszystkie dostawy i niezwłocznie powiadomić nas na piśmie o wszelkich roszczeniach z tytułu uszkodzeń lub wad. Wszelkie roszczenia dotyczące wad lub braków należy zgłaszać w ciągu czternastu (14) dni od dostawy. Wszelkie takie roszczenia muszą być składane na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej do głównej osoby kontaktowej BFPW. Wszelkie prawa do odrzucenia przesyłek wygasają po upływie tego 14-dniowego okresu. Jeśli na czas powiadomisz nas o jakichkolwiek wadliwych lub uszkodzonych towarach, jako wyłączny środek zaradczy, według naszego uznania, wymienimy towary na podobne lub zwrócimy Ci cenę zakupu.

3.3. Dropshipping . Aby zapewnić dokładność, wszystkie adresy dropshipping będą używane dokładnie tak, jak podane przez klienta. BFPW nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które uważa się za zwrócone lub dostarczone na błędne adresy.

Należy pamiętać, że zobowiązania dotyczące czasu realizacji zamówienia nie rozpoczynają się, dopóki wszystkie informacje o zamówieniu, w tym wszystkie adresy wysyłkowe, nie zostaną otrzymane przez BFPW.

4. MATERIAŁY HANDLOWE; LICENCJA

4.1. Wsparcie w zakresie oznakowania i merchandisingu . Od czasu do czasu BFPW może zapewnić użytkownikowi dostęp do określonych materiałów marketingowych do wykorzystania przy odsprzedaży towarów, w tym oznakowania, grafiki, grafiki i innych zastrzeżonych materiałów skierowanych do klientów (łącznie „Materiały handlowe”). BFPW niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonego, wygasłego, niewyłącznego prawa i licencji („Licencja handlowa”) na korzystanie z Materiałów handlowych wyłącznie w związku i w określonym celu marketingu i sprzedaży Towarów, z zastrzeżeniem pod każdym względem Następny:

4.1.1. Materiały promocyjne nie mogą być zmieniane, poprawiane, zamazane, manipulowane, kopiowane lub wykorzystywane do innych celów bez wyraźnej pisemnej zgody BFPW;

4.1.2. Materiały promocyjne nie mogą być wykorzystywane na rzecz jakichkolwiek produktów lub towarów innych niż towary; inny

4.1.3. Korzystanie z Materiałów Merchandisingowych i/lub Licencji Merchandisingowej musi być zgodne pod każdym względem z wszelkimi wskazówkami lub instrukcjami, które BFPW może od czasu do czasu przekazywać (w tym określonymi w jakichkolwiek Standardach Marki lub Wytycznych Marketingowych wydanych przez BFPW), niezależnie od tego, czy są to wskazówki lub instrukcje są dostarczane w tym samym czasie lub w ten sam sposób, co Materiały promocyjne.

4.2. Okres obowiązywania licencji handlowej . Okres obowiązywania Licencji Merchandisingowej trwa do wcześniejszego z (i) pisemnego wypowiedzenia przez BFPW (z jakiegokolwiek powodu i według jego wyłącznego uznania) oraz (ii) sześć (6) miesięcy po ostatnim zakupie Towar od BFPW. Po wygaśnięciu poniższego okresu licencja merchandisingowa wygasa automatycznie, bez dalszych działań stron.

4.3. Własność . Z zastrzeżeniem wyraźnych praw i licencji przyznanych w niniejszej Umowie, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, co następuje:

4.3.1. wszelka własność intelektualna BFPW, w tym znak „BFPW” oraz te odzwierciedlone lub wymienione w Materiałach Marketingowych (łącznie „Własność Intelektualna”), stanowi wyłączną własność BFPW lub jej licencjodawców;

4.3.2. nie uzyskasz żadnych udziałów własnościowych w żadnej własności intelektualnej;

4.3.3. wszelka wartość firmy wynikająca z korzystania z Własności Intelektualnej działa na korzyść BFPW lub jej licencjodawców, w zależności od przypadku;

4.3.4. w przypadku nabycia jakichkolwiek praw do jakiegokolwiek produktu (w tym Towarów) zakupionych na mocy niniejszej Umowy (w tym wszelkich praw do jakichkolwiek znaków towarowych, prac pochodnych lub ulepszeń patentowych związanych z tym produktem) z mocy prawa lub w inny sposób, prawa te są uważane i zostają niniejszym nieodwołalnie przydzielone BFPW lub jej licencjodawcom, w zależności od przypadku, bez dalszych działań ze strony którejkolwiek ze Stron; inny

4.3.5. Użytkownik będzie korzystał z praw przyznanych w ramach Licencji na Merchandising wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową i instrukcjami BFPW.

4.4. Negatywne przymierza . W trakcie i po semestrze nie będziesz wykonywać żadnej z następujących czynności:

4.4.1. Zarejestruj się lub złóż wniosek o rejestrację w dowolnym miejscu na świecie Własności Intelektualnej lub jakichkolwiek praw, które są podobne, łudząco podobne lub w inny sposób zawierają Własność Intelektualną;

4.4.2. Używać w dowolnym miejscu dowolnego znaku, który jest łudząco podobny do Własności Intelektualnej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ramach Licencji handlowej;

4.4.3. Angażować się w jakiekolwiek działania, które mają tendencję do dyskredytowania, zmniejszania wartości lub negatywnego wpływu na Towary lub BFPW; lub

4.4.4. Przywłaszczenie jakiejkolwiek własności intelektualnej do wykorzystania jako nazwa domeny lub termin wyszukiwania internetowego bez uprzedniej pisemnej zgody BFPW.

5. OGRANICZONA GWARANCJA; OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ; ODSZKODOWANIE

5.1. Gwarancja . BFPW gwarantuje, że ma prawo do dostarczania swoich produktów, ale poza tym towary są dostarczane w stanie „takim, w jakim są”, z tą niewielką różnicą, że każdy produkt może mieć bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ustnej lub pisemnej. W szczególności, ale bez ograniczeń, nie udziela się gwarancji, że towary są odpowiednie do określonych przez Ciebie celów. Z wyjątkiem powyższego, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że (a) ani BFPW, ani żadna osoba w imieniu BFPW nie złożyła ani nie składa żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń ani gwarancji, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, lub wydajność produktów zgodnie ze standardami specyficznymi dla kraju importu, niezależnie od tego, czy wynikają z prawa, przebiegu transakcji, przebiegu działania, korzystania z handlu lub w inny sposób, z których wszystkie są wyraźnie wykluczone, i (b) nie polegałeś na żadnym oświadczeniu lub gwarancji złożonej przez BFPW lub inną osobę w imieniu BFPW.

5.2. Ograniczona odpowiedzialność . W żadnym wypadku i w żadnym momencie łączna odpowiedzialność BFPW nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Państwa BFPW za zakupione Towary lub usługi, a BFPW nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści lub inne szkody, w tym szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody, niezależnie od przyczyny. Bez ograniczeń, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, BFPW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z wykonania, niewykonania, opóźnienia w dostawie lub wady towaru, ani za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, ekonomiczne lub wtórne Straty lub szkody powstałe lub w jakikolwiek sposób spowodowane (w tym utrata zysku lub utrata przychodów) z powodu zaniedbania lub w inny sposób w związku z dostawą, funkcjonowaniem lub użytkowaniem towarów sprzedawanych przez BFPW.

5.3. Odszkodowanie . W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się zabezpieczyć BFPW, jej podmioty stowarzyszone, podmioty dominujące i spółki zależne oraz ich odpowiednich agentów, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, partnerów, konsultantów, niezależnych wykonawców, następców i cesjonariuszy przed wszelkie straty, roszczenia z tytułu utraty, obrażeń, kosztów i szkód wynikających z (i) zakupu, wyświetlania lub użytkowania towarów (z wyjątkiem przypadków, gdy takie roszczenia dotyczą naruszenia jakichkolwiek gwarancji udzielonych przez BFPW), (ii) naruszenia przez Ciebie warunków niniejszej Umowy lub (iii) rażącego niedbalstwa lub umyślnego winy użytkownika lub jego przedstawicieli.

6. RÓŻNE

7.1. Wady produktu i wycofania . Niezwłocznie powiadomisz BFPW o wszelkich stwierdzonych wadach materiałowych lub podejrzewanych wadach towarów i podejmiesz uzasadnione handlowo starania, aby spełnić wszelkie żądania wycofania produktów lub kontroli zainicjowane przez BFPW.

7.2. Wybór prawa; Rozwiązywanie sporów . Wszelkie spory wynikające lub odnoszące się do relacji między stronami i/lub niniejszych warunków podlegają prawu niemieckiemu, bez względu na jakiekolwiek obowiązujące przepisy kolizyjne. Jeżeli spór wynikający z lub odnoszący się do relacji między Stronami i/lub niniejszych warunków nie może zostać rozwiązany przez Strony w drodze negocjacji bez nadzoru, zostanie on przekazany do rozstrzygnięcia w drodze wiążącego arbitrażu administrowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe zgodnie z jego Zasadami Arbitrażu Handlowego. Arnsberg odbędzie się w Arnsbergu przed jednym arbitrem. Orzeczenie wydane przez arbitra może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym dla tego sądu. Strona wygrywająca w takim arbitrażu otrzyma uzasadnione honoraria i koszty adwokackie. UŻYTKOWNIK I BFPW ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO ZAMÓWIENIA Z BFPW LUB Z NIĄ ZWIĄZANE MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ROSZCZENIA. W PRZECIWNYM PRZYPADKU WYSZUKIWANIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA JEST TRWALE ZABRONIONE.

7.3. Integracja; Podzielność . Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a BFPW w odniesieniu do Twojego zamówienia oraz niniejszych warunków. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które pozostają w pełnej mocy.

7.4. Poprawka . BFPW może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, a Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami pod kątem wszelkich zmian. Korzystanie z witryny po jakiejkolwiek zmianie niniejszych warunków będzie oznaczało zgodę i akceptację zmienionych warunków.

bottom of page